Doa Khataman TQN Suryalaya

 


BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

ilaa hadlrotin nabiyyil mushthofaa muhammadin shollalloohhu 'alaihhi wa sallama wa 'alaa aalihhii wa ashhaabihhii wa azwaajihhii wa dzurriyyaatihhii wa ahli baitihhi ajma'iina syai-ul lillaahhi lahhumul faatihah.

"Semoga sampai Rahmat Allah kepada Nabi yang terpilih, yakni Nabi Muhammad saw, dan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, istri-istrinya, keturunannya, dan kepada orang-orang yang pernah masuk kedalam rumah nabi yang mulia semuanya. Segala perkara itu kepunyaan Allah dan tetaplah kepada-Nya".

tsumma ilaa arwaahi aabaa-ihhi wa ummahhaatihhi wa ikhwaanihhi minal ambiyaa-i wal mursaliina wa ilaal malaa-ikatil muqorrobiina wal karubiyyiina wasy syuhhadaa-i wash shoolihiina wa ilaa kulliw wa-ashhaabi kulliw wa ilaa arwaahi abiinaa aadama wa umminaa hawaa-a wa maa tanaa sala bainahhumaa ilaa yaumiddiini syai-ul lillaahhi lahhumul faatihah.

"Semoga sampai rahmat Allah kepada ruh bapak-bapaknya, ibu-ibunya, dan saudara-saudaranya dari para nabi dan rosul, dan kepada Malaikat Muqorrobin dan Karubin, dan kepada para syuhada dan orang-orang sholeh, dan kepada semua sahabatnya, dan kepada ruhnya bapak kita sekalian yakni Nabi Adam a.s, dan ibu kita yakni Siti Hawa, dan keturunan dari keduanya sampai hari kiamat. Segala perkara itu kepunyaan Allah dan tetaplah kepada-Nya".

tsumma ilaa arwaahi saadaatiinaa wa mawaaliina wa a-immatinaa abii bakriw wa 'umaro wa 'utsmaana wa 'aliyyi wa ilaa baqiyyatish shohaabati wal qoroobati wat taabi'iina wa taabi'it taabi'iina lahhum bi-ihsaanin ilaa yaumiddiini syai-ul lillaahhi lahhumul faatihah.

"Semoga sampai rahmat Allah kepada ruh para pembesar kita yang mengurus kita dan yang memimpin kita yakni Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan kepada semua sahabat-sahabatnya dan kerabatnya, dan kepada Tabi'in dan orang-orang yang mengikuti tabi'in dengan baik sampai kepada hari kiamat. Segala perkara itu kepunyaan Allah maka tetaplah kepada-Nya".

tsumma ilaa arwaahi a-immatil mujtahhidiina wa muqollidiihhim fid diini wal 'ulamaa-ir roosyidiina wal quroo-il mukhlishiina wa ahhlit tafsiiri wal muhadditsiina wa saa-iris saadaatish shufiyyatil muhaqqiqiina wa ilaa arwaahi kulli waliyyi wa waliyyatiw wa muslimiiw wa muslimaatim mim masyariqil ardli ilaa maghooribihhaa ilaa syimaa lihhaa syai-ul lillaahhi lahhumul faatihah.

"Semoga sampai rahmat Allah kepada ruh para imam mujtahid dan kepada yang mengikuti jejak keagamaannya, dan kepada ulama yang mendapat petunjuk, kepada ahli quran yang ikhlas, dan kepada ahli tafsir dan ahli hadits, dan kepada para sufi yang telah mencapai hakikat, dan kepada ruh para wali laki-laki dan perempuan, dan kepada muslim laki-laki dan perempuan yang berasal dari timur, barat, kanan dan kiri bumi. Segala perkara itu kepunyaan Allah maka tetaplah kepada-Nya".

TSUMMA ILAA ARWAAHI AHLI SILSILATIL QOODIRIYYATI WA NAQSYABANDIYYATI WA JAMII’I AHLIT THURUQI KHUSUSON ILAA HADLROTI SULTHONIL AULIYAA-I GHAOTSILL A’DHOMI QUTUBIL 'AALAMIINAS SAYYIDISY SYAIKH 'ABDULQODIR JAELAANI QODDASALLOHU SIRROHU WA SAYYIDIS SYAIKH ABIL QOOSIMI JUNAIDIIL BAGHDAADII WA SAYYIDIS SYEKH MA’RUUFILKARKHI WA SAYYIDIS SYEH SIRRIS SAQOTHII  WA SAYYIDIS SYEKH HABIIBIL ‘AJMII WA SAYYIDIS SYEKH HASAN BASRI WA SAYYIDIS SYEKH JA’FAR SHOODIQI WA SAYYIDIS SYEKH YUUSUFUL HAMDAANI WA SAYYIDIS SYEKH ABIIYAZIIDAL BUSTTHOMI WA SAYYIDIS SYEKH BAHAAUDINI NAQSYABANDII WA HALDROTI IMAAMI’R ROBBAANI WA HADLROTI SYAEKHINAL MUKARROM A SAYYIDIS SYEKH ABDILLAH MUBAROK BIN NUUR MUHAMMAD WASYEKHUNAL MUKARROM A SAYYIDIS SYEIKH AHMAD SHOHIBULWAFA TAJUL ARIFIN. RA WA USHUULIHIM WA FURUUIHIM WA AHLI SILSILATIHIM WAL AAKHIDZINA ANHUM SYAE-UN LILAAHI LAHUM – ALFATIHAH.

"Semoga rahmat Allah sampai kepada ruh ahli silsilah thoriqot qodiriyah naqsyabandiyah dan kepada seluruh ahli tarekat, khususnya kepada Sulthon Auliya penolong agung pakunya alam yakni syekh Abdul Qodir Al-Jailani, dan kepada Syekh Abil Qosim Junaid Al-Baghdadi, dan kepada Syekh Ma'ruf Al-Karkhi, dan kepada Syekh Sirr As-Saqoti, dan kepada Syekh Habib Al-Ajami, dan kepada Syekh Hasan Al-Bashri, dan kepada Syekh Ja'far Ash-Shodiq, dan kepada Syekh Yusuf Al-Hamdani, dan kepada Syekh Abi Yazid Al-Busthomi, dan kepada Syekh Syah Bahaudin An-Naqsyabandi, dan kepada Imam Robbani, dan kepada guru kita yang mulia........ dan kepada para leluhurnya, cabang-cabangnya, ahli silsilahnya, dan kepada yang mengambil berkah kepada semuanya. Segala perkara itu kepunyaan Allah maka tetaplah kepada-Nya".

tsumma ilaa arwaahi waalidiinaa wa waalidiikum wa masyaayikhinaa wa masyaayihikum wa amwaatinaa wa amwaatikum wa liman ahsana ilainaa wa limal lahhuu haqqun 'alainaa wa liman awshoonaa wastaushoonaa wa qolladanaa 'ingdaka bidu'aa-il khoiri syai-ul lillaahhi lahhumul faatihah.

"Semoga rahmat Allah sampai kepada ruh bapak-bapak kita, guru-guru kita, orang-orang yang telah meninggal dunia, dan kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, dan kepada orang-orang yang telah menasihati kita, dan kepada orang-orang yang telah meminta nasihat dari kita, dan kepada orang yang telah mengikuti kita disisimu dengan do'a kebaikan. Segala perkara itu kepunyaan Allah maka tetaplah kepada-Nya".


tsumma ilaa arwaahhi jamii'il mu-miniina wal mu-minaati wal muslimiina wal muslimaatil ahyaa-i minhhum wal amwaati mim masyaariqil ardli ilaa maghooribihhaa wa miy yamiinihhaa ilaa syimaa lihhaa wa ming qoofin ilaa qoofim miw waladi aadama ilaa yaumil qiyaamati syai-ul lillaahhi lahhumul faatihah.

"Semoga rahmat Allah sampai kepada ruh orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, muslim laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia, dari sebelah timur sampai ke barat, dari kiri sampai ke kanan bumi, dari kutub utara sampai ke kutub selatan, dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat. Segala perkara itu kepunyaan Allah maka tetaplah kepada-Nya".

bismillaahhir rohmaanir rohiim

alloohhumma sholli 'alaa sayyidinaa muhammadinin nabiyyil ummiyyi wa 'alaa aalihhi wa shohbihhii wa sallim (100x).

"Ya Allah, semoga engkau menambah rahmat kepada Nabi Muhammad saw yang Ummi, dan kepada keluarganya dan sahabatnya, dan semoga Allah melimpahkan keselamatan kepada mereka semua".

bismillaahhir rohmaanir rohiim

alam nasyroh laka shodroka. wa wadlo'naa 'angka wizroka. alladzii angqodlo zhohhroka. wa rofa'naa laka dzikroka. fa-inna ma'al 'usri yusroo. inna ma'al 'usri yusroo. fa-idza faroghta fangshob. wa ilaa robbika farghob (80x).

"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Bukankah Kami telah melapangkan dadamu. Dan Kami telah menghilangkan bebanmu. Yang memberatkan punggungmu. Dan Kami tinggikan namamu. Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Oleh karena itu apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) maka kerjakanlah (urusan) yang lain. Dan kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap".

bismillaahhir rohmaanir rohiim.

qul hhuwalloohhu ahadu. alloohhush shomadu. lam yalid wa la yuuladu. wa lam yakul lahhuu kufuwan ahadu (500x).

"Katakanlah (ya Muhammad) bahwa Allah itu Esa. Allah adalah tempat bergantung sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatupun yang setara dengan Dia".

ilaa hadlorotisy syaikhi ahmad baaqir alfaatihah.

"Semoga rahmat Allah sampai kepada Syekh Ahmad Baqir alfaatihah.

alloohhumma sholli 'alaa sayyidinaa muhammadinin nabiyyil ummiyyi wa 'alaa aalihhi wa shohbihhii wa sallim (100x).

"Ya Allah, semoga engkau menambah rahmat kepada Nabi Muhammad saw yang Ummi, dan kepada keluarganya dan sahabatnya, dan semoga Allah melimpahkan keselamatan kepada mereka semua".

alloohhumma yaa qoodliyal haajaati (100x).

"Wahai dzat yang memenuhi segala kebutuhan".

alloohhumma yaa kaafiyal muhhimmaati (100x).

"Wahai Dzat yang selalu menyampaikan cita-cita".

alloohhumma yaa daafi'al baliyyaati (100x).

"Wahai Dzat yang menolak segala cobaan".

alloohhumma yaa roofi'ad darojaati (100x).

"Wahai Dzat yang mengangkat derajat".

alloohhumma yaa syaafiyal amroodli (100x).

"Wahai Dzat yang menyembuhkan segala penyakit".

alloohhumma yaa mujiibad da'waati (100x).

"Wahai Dzat yang mengabulkan segala do'a".

alloohhumma yaa arhamar roohimiina (100x).

"Wahai Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang".

ilaa hadlroti imaam khowaajikan alfaatihah.

"Semoga rahmat Allah disampaikan kepada Imam Khowajikan. Alfaatihah.

alloohhumma sholli 'alaa sayyidinaa muhammadinin nabiyyil ummiyyi wa 'alaa aalihhi wa shohbihhii wa sallim (100x).

"Ya Allah, semoga engkau menambah rahmat kepada Nabi Muhammad saw yang Ummi, dan kepada keluarganya dan sahabatnya, dan semoga Allah melimpahkan keselamatan kepada mereka semua".

laa haula wa laa quwwata illa billaahhil 'aliyyil 'azhiimi (500x).

"Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah yang Maha Luhur lagi Maha Agung".

alloohhumma sholli 'alaa sayyidinaa muhammadinin nabiyyil ummiyyi wa 'alaa aalihhi wa shohbihhii wa sallim (100x).

"Ya Allah, semoga engkau menambah rahmat kepada Nabi Muhammad saw yang Ummi, dan kepada keluarganya dan sahabatnya, dan semoga Allah melimpahkan keselamatan kepada mereka semua".

ilaa hadlroti imaam robbaanii alfaatihah.

"Semoga rahmat Allah sampai kepada Imam Robbani. Alfaatihah.

bismillaahhir rohmaanir roohiimi

qul a'uudzu birobbil falaqi. ming syarri maa kholaqo. wa ming syarri ghoosiqin idzaa waqoba. wa ming syarrin naffaatsaati fil 'uqodi. wa ming syarri haasidin idzaa hasada (1x).

"Katakan, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai shubuh. Dari kejahatan makhluk-Nya. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap. Dan dari kejahatan wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul. Dan dari kejahatan orang-orang yang dengki ketika ia dengki".

astaghfirulloohal 'azhiimal ladzii laa ilaahha illa hhuwal hayyul qoyyuumu wa atuubu ilaihhi (100x).

"Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung, tiada tuhan selain Dia Yang Maha Hidup lagi Maha Berjaga, dan aku bertaubat kepada-Nya".

bismillaahhir rohmaanir rohiimi

qul a'uudzu birobbinnaasi. malikin naasi. ilaahhin naasi. ming syarril waswaasil khonnaasi. alladzii yuwaswisu fii shuduurin naasi. minal jinnati wan naasi (1x).

"Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Rajanya manusia. Sembahan manusia. Dari kejahatan syetan yang bersembunyi. Yang membisikan kejahatan di dalam dada manusia. Dari golongan jin dan manusia".

ilaa hadlroti sayyidinaa muzhohhir alfaatihah.

alloohhumma sholli 'alaa sayyidinaa muhammadinin nabiyyil ummiyyi wa 'alaa aalihhi wa shohbihhii wa sallim (100x).

"Ya Allah, semoga engkau menambah rahmat kepada Nabi Muhammad saw yang Ummi, dan kepada keluarganya dan sahabatnya, dan semoga Allah melimpahkan keselamatan kepada mereka semua".

hasbunaalloohhu wa ni'mal wakiilu (500x).

"Allah sebaik-baiknya pemberi nikmat dan sebaik-baiknya tempat penyerahan".

ilaa hadlrotisy syaikhi 'abdul qoodiril jailaanii alfaatihah.

"Semoga rahmat Allah sampai kepada Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Alfatihah".

alloohhumma sholli 'alaa sayyidinaa muhammadinin nabiyyil ummiyyi wa 'alaa aalihhi wa shohbihhii wa sallim (100x).

"Ya Allah, semoga engkau menambah rahmat kepada Nabi Muhammad saw yang Ummi, dan kepada keluarganya dan sahabatnya, dan semoga Allah melimpahkan keselamatan kepada mereka semua".

ni'mal maulaa wa ni'man nashiiru (500x).

"Allah sebaik-baiknya penjaga dan sebaik-baiknya penolong".

alloohhumma sholli 'alaa sayyidinaa muhammadinin nabiyyil ummiyyi wa 'alaa aalihhi wa shohbihhii wa sallim (100x).

"Ya Allah, semoga engkau menambah rahmat kepada Nabi Muhammad saw yang Ummi, dan kepada keluarganya dan sahabatnya, dan semoga Allah melimpahkan keselamatan kepada mereka semua".

ilaa hadlroti SYAEKHINAL MUKARROM A SAYYIDIS SYEKH ABDILLAH MUBAROK BIN NUUR MUHAMMAD WASYEKHUNAL MUKARROM A SAYYIDIS SYEIKH AHMAD SHOHIBULWAFA TAJUL ARIFIN. RA  alfaatihah.

"Semoga rahmat Allah sampai kepada Guru yang mulia......... Alfatihah".

yaa khofiyal luthfi adriknii biluthfikal khofiyyi (500x).

"Wahai Dzat Yang Maha Lembut lagi Maha Halus, berilah kami pengetahuan dengan kelembutan dan kehalusan-Mu segala sesuatu yang tersembunyi".

alloohhumma sholli 'alaa sayyidinaa muhammadinin nabiyyil ummiyyi wa 'alaa aalihhi wa shohbihhii wa sallim (100x).

"Ya Allah, semoga engkau menambah rahmat kepada Nabi Muhammad saw yang Ummi, dan kepada keluarganya dan sahabatnya, dan semoga Allah melimpahkan keselamatan kepada mereka semua".

ilaa hadlroti imaam khowaajahh an-naqsyabandi alfaatihah.

"Semoga rahmat Allah sampai kepada Syekh Khowajah An-Naqsyabandi. Alfatihah".

alloohhumma sholli 'alaa sayyidinaa muhammadinin nabiyyil ummiyyi wa 'alaa aalihhi wa shohbihhii wa sallim (100x).

laa ilaahha illa angta subhaanaka innii kungtu minazh zhoolimiina (500x).

"Tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang celaka".

alloohhumma sholli 'alaa sayyidinaa muhammadinin nabiyyil ummiyyi wa 'alaa aalihhi wa shohbihhii wa sallim (100x).

"Ya Allah, semoga engkau menambah rahmat kepada Nabi Muhammad saw yang Ummi, dan kepada keluarganya dan sahabatnya, dan semoga Allah melimpahkan keselamatan kepada mereka semua".

ilaa hadlroti sayyidinaa ma'shuum alfaatihah.

"Semoga rahmat Allah sampai kepada Syekh Ma'shum. Alfatihah.

ilaahhi anta maqshuudii wa ridlooka mathluubii (3x) a'thinii mahabbataka wa ma'rifataka.

"Ya Allah, Engkaulah yang aku tuju, dan keridloan-Mu yang aku cari, berikanlah kepadaku kecintaan dan ma'rifat kepada-Mu". kemudian baca:

Yaa lathiif (16.641 x).

"Wahai Dzat Yang Maha Lembut".

(lalu baca do'a khataman)**


bismillaahir rohmaanir rohiimi

yaa lathifu (3x) yaa maw wasi'a luthfuhhuu ahhlas samaawaati wal ardli nas-aluka bikhofiyyi khofiyyi luthfikal khofiyyi ang tukhfiyanaa fii khofiyyi khofiyyi luthfikal khofiyyi innaka qulta wa qoulukal haqqulloohhu lathiifum bi'ibaadihhii yarzuku may yasyaa-u wa hhuwal qowiyyul 'aziizu alloohhumma innaa nas-aluka yaa qowiyyu yaa 'aziizu yaa mu'iinu biquwwatika wa 'izzatika yaa matiinu ang takuuna lanaa 'aunaw wa mu'iinam fii jamii'il aqwaali wal ahwaali wal af'aali wa jamii'i maa nahnu fiihhi mim fi'lil khoirooti wa ang tadfa'a 'annaa kulla syarriw wa niqmatiw wa mihnating qodistahqoinaahha min ghoflatinaa wa dzunuubinaa fa-innaka angtal ghofuurur rohiimu wa qod qulta wa qoulukal haqqu wa ya'fuu 'ang katsiiri alloohhumma mal lathofta bihhii wa wajjahtahhuu 'ingdaka wa ja'altal luthfal khofiyya taabi'aa lahhuu haytsu tawajjahha nas-aluka ang tawajjihhanaa 'ingdaka wa ang tukhfiyanaa biluthfika innaka 'alaa kulli syai-ing qodiiruw washollalloohhu 'alaa sayyidinaa muhammadiw wa 'alaa aalihhii wa shohbihhi wa sallama wal hamdulillaahhi robbil 'aalamiina alfaatihah.

"Wahai Dzat Yang Maha Lembut. Wahai Dzat yang kelembutannya menaungi seluruh penduduk langit dan bumi. Kami memohon kepada-Mu dengan segala rahasia kelembutan-Mu agar dirahasiakan kami di dalam rahasia kelembutan-Mu. Sesungguhnya Engkau telah berfirman dan semua firman-Mu itu adalah benar. Allah itu Maha Lembut kepada hamba-hamba-Nya, memberikan rizki kepada yang dikehendaki-Nya. Dia adalah Dzat Yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu. Wahai Dzat Yang Maha Perkasa, Maha Mulia, Maha Penolong. Dengan keperkasaan-Mu dan kemuliaan-Mu wahai Dzat Yang Maha Kuat semoga Engkau menolong dan melingkupi kami dalam segala perkataan, prilaku, pekerjaan dan segala sesuatu kebaikan yang kami kerjakan, dan semoga Engkau menghindarkan kami dari setiap kejelekan, kecelakaan dan malapetaka karena kelalaian kami dan dosa-dosa kami, sekalipun itu pantas bagi kami, karena Engkau Dzat Yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan sesungguhnya Engkau telah berkata, sedangkan kata-kata-Mu itu adalah benar, dan Engkau akan mengampuni dari semuanya. Ya Allah, dengan kebenaran orang yang telah Engkau kasihi dan telah Engkau hadapkan di sisi-Mu dan telah Engkau jadikan rahasia kelembutan-Mu padanya tatkala dia menghadap-Mu, kami semua mohon kepada-Mu agar dihadapkan kami di sisi-Mu dan dirahasiakan kami dengan kelembutan-Mu. Sesungguhnya Engkau atas segala sesuatu Maha Kuasa. Dan semoga Allah memberi rahmat dan keselamatan pada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alfatihah".

***

Bacaan Setelah Khotaman:

DO'A UNTUK MENGGALANG PERSATUAN DAN KESATUAN BAIK DI LINGKUNGAN KELUARGA, MASYARAKAT DAN NEGARA

bismillaahhir rohmaanir rohhiim

'asalloohu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladziina 'adaitum minhhum mawadataw walloohhu qodiiruw walloohhu ghofuurur rohiimu robbi innii zholamtu nafsii faghfirlii dzambii laa ilaahha illa angta subhaanaka innii kungtu minazh zhoolimiina (3x).

"Semoga Allah menumbuhkan kasih sayang di antara kalian dan termasuk pada orang-orang yang memusuhi kalian. Allah Maha Kuasa dan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tiada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah orang yang menganiaya kepada diriku sendiri".

DO'A SEBAGAI BENTENG DARI GANGGUAN MUSUH DARI DALAM DAN DARI LUAR SERTA BERSERAH DIRI TOTAL HANYA KEPADA ALLAH

alloohhumma shohhan-shohhan-shohhan wa han bahan haa-mim laa yungshoruuna wa ja'alnaa mim baini aydiihhim saddaw wa min kholfihhim saddang fa-aghsyainaahhum fahhum laa yubshiruuna kaf-hha-ya-'ain-shod-ha-mim-'ain-sin-qof laa yushodda'uuna 'anhhaa wa laa yungzifuuna yaa robbu-yaa robbu-yaa robbu wa laa haula wa laa quwwata illa billaahhil 'aliyyil 'azhiimi (3x).

"Ya Allah, sehatkanlah-sehatkanlah-sehatkanlah, tuluskanlah ha-mim orang yang zholim tidak akan mendapat pertolongan. Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding. Dan Kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak melihat, kaf-hha-ya-'ain-shod-ha-mim-'ain-sin-qof, tiadalah mereka mematahkan daripada-Nya, dan tidaklah mereka bisa mengeluarkan. Ya Rob-Ya Rob-Ya Rob, tiada daya dan upaya kecuali dari Allah Yang Maha Luhur dan Maha Agung".

DO'A UNTUK MENANGKAL PENYAKIT DAN BALA

bismillaahisy syaafii bismillaahhil kaafii bismillaahhil ma'aafii bismillaahhil ladzii laa yadlurru ma'asmihhii syai-um fiil ardli wa laa fiis samaa-i wa hhuwas samii'ul 'aliimu (3x).

"Dengan Nama Allah Yang Maha Menyembuhkan, dengan Nama Allah Yang Maha Mencukupi, dengan Nama Allah Yang Maha Menyehatkan, dengan Nama Allah yang melalui Nama-Nya segala sesuau yang ada di bumi dan di langit tidak membahayakan. Dan Dia-lah Yang Maha Mengetahui".

DO'A UNTUK MEMBUKA PINTU HIDAYAH DALAM URUSAN DUNIA DAN AKHIRAT

robbanaaftah bainanaa wa baina qoumina bil haqqi wa angta khoirul faatihiina (1x).

"Ya Rob, bukakanlah di antara kami dan di antara saudara-saudara kami jalan kebenaran. Dan Engkau sebaik-baiknya pembukanya".

DO'A UNTUK KEBERKAHAN DALAM POSISI DAN PROFESI

robbanaa angzilnaa mungzalam mubaarokaw wa angta khoirul mungziliina (1x).

"Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang penuh berkah. Dan Engkaulah Dzat yang sebaik-baiknya memberikan tempat".

DO'A UNTUK KEBAIKAN DUNIA DAN AKHIRAT

robbanaa aatinaa fid dunyaa hasanataw wa fil akhiroti hasanataw wa qinaa 'adzaaban naari (1x).

"Ya Rob, berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat, dan hindarkanlah kami dari siksa neraka".Alfaatihah

(Status Wahyu Pratama Yang dijadikan dokumen)

DOA KEMUDAHAN

robbi yassirlanaa wa laa tu'assir 'alainaa alloohhu robbi tammim lanaa bilkhoiri a'maalanaa.

"Ya Tuhanku, mudahkanlah aku, dan janganlah Engkau persulit aku. Allah Tuhanku, sempurnakanlah aku dengan segala kebaikan pada perbuatanku".

_________

Keterangan:

Do'a ini dibaca ketika:

1) pada malam idul adha setelah salam sholat malam idul adha.

2) setelah selesai amalan sholat fardlu berjama'ah sambil bersalam-salaman.

***

DO'A BANGUN TIDUR KETIKA AKAN SHOLAT TAHAJJUD

laa ilaahha illalloohhu wahdahhuu laa syariika lahhu, lahhul mulku wa lahhul hamdu yuhyii wa yumiitu wa hhuwa 'alaa kulli syai-ing qodiir. alhamdulillaahh, wa subhaanallooh, wa laa ilaahha illalloohh, walloohhu akbar, wa laa haula wa laa quwwata illa billaahh. alloohhummaghfirlii.

"Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Tunggal, tidak ada sekutu bagi-Nya, milik Allah segala kerajaan. Bagi Engkaulah segala puji, zat yang menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha Kuasa atas segala perkara. Segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah, Tidak Ada Tuhan Selain Allah, Allah Maha Besar, Tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. Ya Allah, ampunilah dosaku".

_________

Keterangan:

Do'a bangun tidur ketika akan melaksanakan sholat tahajjud ini ditukil dari satu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori, dan baik juga dibaca ketika bangun tidur walaupun seandainya tidak melaksanakan sholat tahajjud.

***

DO'A-DO'A YANG DIBACA SETELAH AMALAN

DO'A UNTUK MENGGALANG PERSATUAN DAN KESATUAN BAIK DI LINGKUNGAN KELUARGA, MASYARAKAT DAN NEGARA

bismillaahhir rohmaanir rohhiim 'asalloohu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladziina 'adaitum minhhum mawadataw walloohhu qodiiruw walloohhu ghofuurur rohiimu robbi innii zholamtu nafsii faghfirlii dzambii laa ilaahha illa angta subhaanaka innii kungtu minazh zhoolimiina (3x).

"Semoga Allah menumbuhkan kasih sayang di antara kalian dan termasuk pada orang-orang yang memusuhi kalian. Allah Maha Kuasa dan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tiada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah orang yang menganiaya kepada diriku sendiri".

DO'A SEBAGAI BENTENG DARI GANGGUAN MUSUH DARI DALAM DAN DARI LUAR SERTA BERSERAH DIRI TOTAL HANYA KEPADA ALLAH

alloohhumma shohhan-shohhan-shohhan wa han bahan haa-mim laa yungshoruuna wa ja'alnaa mim baini aydiihhim saddaw wa min kholfihhim saddang fa-aghsyainaahhum fahhum laa yubshiruuna kaf-hha-ya-'ain-shod-ha-mim-'ain-sin-qof laa yushodda'uuna 'anhhaa wa laa yungzifuuna yaa robbu-yaa robbu-yaa robbu wa laa haula wa laa quwwata illa billaahhil 'aliyyil 'azhiimi (3x).

"Ya Allah, sehatkanlah-sehatkanlah-sehatkanlah, tuluskanlah ha-mim orang yang zholim tidak akan mendapat pertolongan. Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding. Dan Kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak melihat, kaf-hha-ya-'ain-shod-ha-mim-'ain-sin-qof, tiadalah mereka mematahkan daripada-Nya, dan tidaklah mereka bisa mengeluarkan. Ya Rob-Ya Rob-Ya Rob, tiada daya dan upaya kecuali dari Allah Yang Maha Luhur dan Maha Agung".

DO'A UNTUK MENANGKAL PENYAKIT DAN BALA

bismillaahisy syaafii bismillaahhil kaafii bismillaahhil ma'aafii bismillaahhil ladzii laa yadlurru ma'asmihhii syai-um fiil ardli wa laa fiis samaa-i wa hhuwas samii'ul 'aliimu (3x).

"Dengan Nama Allah Yang Maha Menyembuhkan, dengan Nama Allah Yang Maha Mencukupi, dengan Nama Allah Yang Maha Menyehatkan, dengan Nama Allah yang melalui Nama-Nya segala sesuau yang ada di bumi dan di langit tidak membahayakan. Dan Dia-lah Yang Maha Mengetahui".

DO'A UNTUK MEMBUKA PINTU HIDAYAH DALAM URUSAN DUNIA DAN AKHIRAT

robbanaaftah bainanaa wa baina qoumina bil haqqi wa angta khoirul faatihiina (1x).

"Ya Rob, bukakanlah di antara kami dan di antara saudara-saudara kami jalan kebenaran. Dan Engkau sebaik-baiknya pembukanya".

DO'A UNTUK KEBERKAHAN DALAM POSISI DAN PROFESI

robbanaa angzilnaa mungzalam mubaarokaw wa angta khoirul mungziliina (1x).

"Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang penuh berkah. Dan Engkaulah Dzat yang sebaik-baiknya memberikan tempat".

DO'A UNTUK KEBAIKAN DUNIA DAN AKHIRAT

robbanaa aatinaa fid dunyaa hasanataw wa fil akhiroti hasanataw wa qinaa 'adzaaban naari (1x).

"Ya Rob, berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat, dan hindarkanlah kami dari siksa neraka".

PENUTUP DO'A

wa'tashimuu bihablillah

"Dan sambungkanlah dengan tali Allah".

 

Referensi Lengkapnya silahkan melihat buku Uqudul Jumaan.

Lebih baru Lebih lama